Regulamin EFS 2018

Regulamin Europejskiego Forum Saksofonowego 2018

I Europejskie Forum Saksofonowe

1. Europejskie Forum Saksofonowe, zwane dalej „Forum” odbywa się w dniach 13-15 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu.

2. Organizatorami Forum jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Współorganizatorami są: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

3. Forum obejmuje:
a) Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy dla uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie,
b) projekt „Orkiestra Saksofonowa” dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu,
c) warsztaty Big-Band dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu,
d) warsztaty poświęcone grze na saksofonie i współczesnej twórczości,
e) warsztaty z zakresu improwizacji jazzowej,
f) wykłady poświęcone grze na saksofonie w aspektach technicznych i interpretacyjnych,
g) panel dyskusyjny na temat współczesnych trendów w nauczaniu gry na saksofonie,
h) trzy koncerty.

4. Dyrektorem artystycznym Forum jest prof. Mieczysław Stachura, koordynatorem artystyczno-organizacyjnym jest dr hab. Ryszard Żołędziewski, współkoordynatorem organizacyjnym jest Jacek Hornik, sekretarzami są Mateusz Boduch oraz Andrzej Łucki. Funkcję skarbnika pełni Adrian Masseli.

5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Forum poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie internetowej www.musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni dodatkowo zgłoszenie muszą wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: info@musicforum.pl

6. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 18 marca 2018 r.

8. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.

9. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Forum wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

10. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.

11. Koszt udziału w Forum dla uczestników aktywnych (pakiet I i II) wynosi 130 PLN, dla uczestników biernych i pedagogów (pakiet III) 50 zł, dla uczestników z zagranicy 30 EUR.

12. Uczestnicy mają możliwość wyboru jednego z trzech pakietów udziału w Forum:
Pakiet I KONKURS – udział w konkursie oraz możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, warsztaty jazzowe, wykłady, koncerty).
Pakiet II LEKCJE MISTRZOWSKIE – jedna indywidualna lekcja z pedagogiem, możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa” i warsztatach „Big Band”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, warsztaty jazzowe, wykłady, koncerty).
Pakiet III SŁUCHACZ – możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa” i warsztatach „Big Band”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, warsztaty jazzowe, wykłady, koncerty).

13. Opłata za udział w Forum w zależności od wybranego pakietu jest stała i nie podlega zmniejszeniu w przypadku udziału w pojedynczych wydarzeniach Forum.

14. Opłatę za udział w Forum uczestnicy zobowiązani są dokonać w terminie do dnia 18 marca 2018 r. Uczestnicy z Polski dokonują wpłaty na rachunek bankowy o numerze: 08 1020 5242 0000 2802 0145 6771 PKO BP IV/O we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław, z dopiskiem EFS 2018, imię i nazwisko uczestnika. Uczestnicy z zagranicy dokonują wpłaty w wysokości 30 Euro lub 130 zł gotówką w dniu rozpoczęcia Forum u skarbnika.

15. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum po dniu 3 kwietnia 2017 r. uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnicy zgłaszając swój udziału w Forum są zobowiązani do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku i nagrań artystycznych wykonań na zasadach określonych w karcie zgłoszenia.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do realizacji fotoreportażu i audioreportażu z Forum i publikacji materiału fotograficznego i dźwiękowego na stronie internetowej www.musicforum.pl, www.amuz.wroc.pl, www.spam.wroclaw.pl oraz www.lowiecka.wroclaw.pl – zgodnie z oświadczeniami zawartymi w karcie zgłoszenia.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.musicforum.pl oraz www.amuz.wroc.pl

19. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Forum z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

II Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

20. Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy, zwany dalej „Konkursem” adresowany jest do saksofonistów z Polski i zagranicy.

21. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria dla uczniów urodzonych od 2003 roku włącznie,
b) II kategoria dla uczniów urodzonych w latach 2000-2002 włącznie,
c) III kategoria dla muzyków urodzonych w latach 1996-1999 włącznie.

22. Kandydaci zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie odpowiednich pól dedykowanych Konkursowi znajdujących się w Karcie Zgłoszenia.

23. Sekretariat Konkursu prowadzą Andrzej Łucki i Mateusz Boduch. Dane kontaktowe: tel. 509 056 772 lub 505 145 469, e-mail: biuro@spam.wroclaw.pl

24. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania programu artystycznego:
a) kategoria I – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 10 minut,
b) kategoria II – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 15 minut,
c) kategoria III
etap I: Johann Sebastian Bach, Partita a-moll (BVW 1013), część I-Allemande i część II-Corrente. Obie części Partity należy wykonać bez powtórek na dowolnej odmianie saksofonu. Wydawnictwo dowolne.
etap II: program dowolny z udziałem akompaniamentu do 20 minut.

25. Nie ma obowiązku gry z pamięci. W przypadku przekroczenia limitu czasowego Jury ma prawo do przerwania występu.

26. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następujących terminach:
I kategoria: 13 kwietnia 2018 r.
II kategoria: 14 kwietnia 2018 r.
III kategoria, etap I: 14 kwietnia 2018 r.
III kategoria, etap II: 15 kwietnia 2018 r.

27. Kolejność występów poszczególnych Uczestników zostanie ustalona w drodze losowania, które odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. z udziałem Przewodniczącego, Sekretarza i jednego członka Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

28. Laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji konkursu nie mogą wystąpić ponownie w tej samej kategorii. Ilość miejsc w Konkursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

29. Organizatorzy zapewniają akompaniatora oraz salę na próbę w dniu przesłuchania.

30. Wszystkie przesłuchania są otwarte dla publiczności.

31. Konkurs oceniać będzie Jury w międzynarodowym składzie.

32. Jury oceniać będzie poziom artystyczny wykonania, pod kątem m. in. zgodności z zapisem nutowym, stylistyką, dbałością o intonację, tembr dźwięku.

33. Jury przyznaje nagrody rzeczowe bądź bony ufundowane przez sponsorów.

34. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

III Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

35. Projekt „Orkiestra Saksofonowa”, zwany dalej „Projektem” adresowany jest do uczniów, studentów oraz pedagogów.

36. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

37. Projekt polega na pracy nad utworami zaaranżowanymi na orkiestrę saksofonową. Przewiduje się 15 minutowy program (kilka utworów).

38. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do przygotowania programu wysłanego drogą mailową przez Organizatorów.

39. Projekt będzie realizowany w terminie 13-14 kwietnia 2018 r. (próby), 15 kwietnia 2018 r. próba generalna oraz występ w Koncercie Finałowym.
IV Warsztaty BIG-BAND

40. Warsztaty adresowane są do uczniów, studentów oraz pedagogów.

41. Liczba miejsc warsztatach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

42. Warsztaty będą realizowane 14 kwietnia 2018 r. i zakończą się wspólnym koncertem.

V Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie

43. Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie, zwane dalej „Warsztatami” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

44. W warsztatach mogą wziąć bierny udział wszyscy uczestnicy Forum.

45. O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w warsztatach decydują Organizatorzy w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym warsztaty oraz kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik czynny zostanie poinformowany drogą mailową. Liczba miejsc dla uczestników czynnych w warsztatach jest ograniczona. Chętni do udziału czynnego w warsztatach zobowiązani są podać w karcie zgłoszenia program, nad jakim chcieliby pracować.

46. Warsztaty poprowadzą wybrani wykładowcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany dzień.
VI Wykłady oraz panel dyskusyjny

47. Wykłady poświęcone grze na saksofonie w szerokim aspekcie techniczno-interpretacyjnym, zwane dalej „Wykładami” oraz panel dyskusyjny, zwany dalej „Panelem” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

48. W Wykładach i Panelu w charakterze słuchacza mogą brać udział wszyscy uczestnicy Forum.

49. Wykłady i Panel mają charakter otwarty dla publiczności.

VII Koncerty w ramach Forum

50. W ramach Forum odbędą się trzy koncerty:
13 kwietnia 2018 r. godz. 18.00, Koncert Inauguracyjny
14 kwietnia 2018 r. godz. 18.00, Koncert z udziałem uczestników warsztatów Big-Band
15 kwietnia 2018 r. godz. 15.00, Koncert Finałowy z udziałem uczestników projektu „Orkiestra Saksofonowa”

51. Udział w koncertach jest otwarty dla publiczności, a wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, jednak za okazaniem bezpłatnej karty wstępu. Karty wstępu dostępne będą w recepcji budynku E AMKL od dnia 6 kwietnia 2018 r. Uczestnicy Forum w chwili rejestracji otrzymują po jednej karcie wstępu na wszystkie koncerty.

10.10.2017 r.