Regulamin EFS 2019

Regulamin Europejskiego Forum Saksofonowego 2019

1. Europejskie Forum Saksofonowe, zwane dalej „Forum” lub „EFS” odbywa się w dniach 29-31 marca 2019 r. we Wrocławiu.
2. Organizatorem Forum jest: Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu . Współorganizatorem Forum jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu.
3. Forum obejmuje:
a) Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy dla uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie,
b) projekt „Orkiestra Saksofonowa” dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu,
c) warsztaty poświęcone grze na saksofonie i współczesnej twórczości,
d) warsztaty z zakresu improwizacji jazzowej,
e) wykłady poświęcone grze na saksofonie w aspektach technicznych i interpretacyjnych,
f) panel dyskusyjny na temat współczesnych trendów w nauczaniu gry na saksofonie,
g) trzy koncerty z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników EFS.
4. Dyrektorem artystycznym Forum jest prof. Mieczysław Stachura, koordynatorem artystyczno-organizacyjnym jest dr hab. Ryszard Żołędziewski.
5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Forum poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie internetowej musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni oprócz wypełnienia karty online powinni ponadto zgłoszenie wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: musicforum@amuz.wroc.pl
6. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 1 marca 2019 r.
8. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.
9. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Forum wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
10. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.
11. Koszt udziału w Forum dla uczestników aktywnych: (pakiet I – konkurs) wynosi 130 PLN, (pakiet II – lekcje mistrzowskie) wynosi 100 zł, (pakiet III - dla uczestników biernych i pedagogów) 70 zł, dla wszystkich uczestników z zagranicy 30 EUR.
12. Uczestnicy mają możliwość wyboru jednego z trzech pakietów udziału w Forum:
Pakiet I KONKURS – udział w konkursie oraz możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, warsztaty jazzowe, wykłady, koncerty).
Pakiet II LEKCJE MISTRZOWSKIE – jedna indywidualna lekcja z pedagogiem, możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, warsztaty jazzowe, wykłady, koncerty).
Pakiet III SŁUCHACZ – możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, warsztaty jazzowe, wykłady, koncerty).
13. Opłata za udział w Forum w zależności od wybranego pakietu jest stała i nie podlega zmniejszeniu w przypadku udziału w pojedynczych wydarzeniach Forum.
14. Opłatę za udział w Forum uczestnicy zobowiązani są wnieść w terminie do dnia 1 marca 2019 r. na konto Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu:

Dane do przelewu:
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
50-043 Wrocław
pl. Jana Pawła II nr 2
Santander Bank Polska
Numer konta / IBAN: PL 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428
SWIFT: WBKPPLPP
z dopiskiem EFS 2019, imię i nazwisko uczestnika. Uczestnicy z zagranicy dokonują wpłaty w wysokości 30 Euro , przy czym jest to kwota która w całości powinna wpłynać na rachunek Akademii - Akademia nie ponosi żadnych kosztów przelewu.
15. W przypadku konieczności wystawienia faktury za dokonanie opłaty należy przesłać maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres: faktury@amuz.wroc.pl

16. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum po dniu 15 marca 2019 r. uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.
17. Uczestnicy zgłaszając swój udziału w Forum są zobowiązani do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku i nagrań artystycznych wykonań na zasadach określonych w karcie zgłoszenia.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do realizacji fotoreportażu i audioreportażu z Forum i publikacji materiału fotograficznego i dźwiękowego na stronie internetowej www.musicforum.pl, www.amuz.wroc.pl, www.spam.wroclaw.pl – zgodnie z oświadczeniami zawartymi w karcie zgłoszenia.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.musicforum.pl oraz www.amuz.wroc.pl
20. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Forum z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.
II Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy
21. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego jest: Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Współorganizatorami są Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Konkurs jest adresowany do saksofonistów z Polski i zagranicy.
22. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria dla uczniów urodzonych od 2004 roku włącznie,
b) II kategoria dla uczniów urodzonych w latach 2001-2003 włącznie,
c) III kategoria dla muzyków urodzonych w latach 1997-2000 włącznie.
23. Kandydaci zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie odpowiednich pól dedykowanych Konkursowi znajdujących się w Karcie Zgłoszenia.
24. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania programu artystycznego:
a) kategoria I – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 8 minut,
b) kategoria II – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 12 minut,
c) kategoria III – program:
Etap I:
Johann Sebastian Bach, Suita wiolonczelowa nr 1 G-dur, BWV 1007
część I- Prélude i część II-Allemande (bez powtórek).
Obie części wykonane na dowolnej odmianie saksofonu, wydawnictwo dowolne.
Paul Creston, Sonata na saksofon altowy i fortepian op. 19, część III-Whit gaiety.
Etap II: Aleksander Głazunow, Koncert Es-dur op. 109

25. Nie ma obowiązku gry z pamięci. W przypadku przekroczenia limitu czasowego Jury ma prawo do przerwania występu.
26. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą dniach 29 i 30 marca 2019 r. Wszystkie przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
27. Kolejność występów poszczególnych Uczestników zostanie ustalona w drodze losowania, które odbędzie się 22 marca 2019 r. z udziałem Przewodniczącego, Sekretarza i jednego członka Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.
28. Laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji konkursu nie mogą wystąpić ponownie w tej samej kategorii. Ilość miejsc w Konkursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.
29. Organizatorzy zapewniają salę na próbę w dniu przesłuchania. Za dodatkową opłatą 80 zł (20 Euro dla osób z zagranicy) istnieje możliwość zapewnienia akompaniatora przez organizatorów.
30. Laureaci Konkursu zobowiązani są do występu w Koncercie Finałowym 31 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Koncertowej AMKL. Zwycięzca III kategorii wykona Koncert Aleksandra Głazunowa z fortepianem.
31. Konkurs oceniać będzie Jury w międzynarodowym składzie.
32. Jury oceniać będzie poziom artystyczny wykonania, pod kątem m. in. zgodności z zapisem nutowym, stylistyką, dbałością o intonację, tembr dźwięku.
33. Jury przyznaje nagrody rzeczowe bądź bony ufundowane przez sponsorów.
34. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.
III Projekt „Orkiestra Saksofonowa”
35. Projekt „Orkiestra Saksofonowa”, zwany dalej „Projektem” adresowany jest do uczniów, studentów oraz pedagogów.
36. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
37. Projekt polega na pracy nad utworami zaaranżowanymi na orkiestrę saksofonową. Przewiduje się 15 minutowy program (kilka utworów).
38. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do przygotowania programu wysłanego drogą mailową przez Organizatorów.
39. Projekt będzie realizowany w terminie 29-31 marca 2019 r. (próby), 31 marca 2019 r. próba generalna oraz występ w Koncercie Finałowym.

V Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie
40. Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie, zwane dalej „Warsztatami” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.
41. W warsztatach mogą wziąć bierny udział wszyscy uczestnicy Forum.
42. O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w warsztatach decydują Organizatorzy w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym warsztaty oraz kolejności zgłoszeń. Każdy uczestnik czynny zostanie poinformowany drogą mailową. Liczba miejsc dla uczestników czynnych w warsztatach jest ograniczona. Chętni do udziału czynnego w warsztatach zobowiązani są podać w karcie zgłoszenia program, nad jakim chcieliby pracować.
43. Warsztaty poprowadzą wybrani wykładowcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany dzień.

VI Wykłady oraz panel dyskusyjny
44. Wykłady poświęcone grze na saksofonie w szerokim aspekcie techniczno-interpretacyjnym, zwane dalej „Wykładami” oraz panel dyskusyjny, zwany dalej „Panelem” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
45. W Wykładach i Panelu w charakterze słuchacza mogą brać udział wszyscy uczestnicy Forum.
46. Wykłady i Panel mają charakter otwarty dla publiczności.
VII Koncerty w ramach Forum
47. W ramach Forum odbędą się trzy koncerty:
29 marca 2019 r. Koncert Inauguracyjny
30 marca 2019 r. Koncert Laureatów Konkursu I i II kategorii
31 marca 2019 r. godz. 14.00, Koncert Finałowy z udziałem uczestników projektu „Orkiestra Saksofonowa” oraz Laureatów Konkursu III kategorii.
48. Udział w koncertach jest otwarty dla publiczności, a wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, jednak na Koncert Finałowy obowiązują bezpłatne karty wstępu. Karty wstępu dostępne będą w recepcji budynku E AMKL od dnia 25 marca 2019 r. Uczestnicy Forum w chwili rejestracji otrzymują po jednej karcie wstępu na wszystkie koncerty.

Wrocław, dnia 26 października 2018 r.