Regulamin Europejskiego Forum Saksofonowego 2020

 1. Europejskie Forum Saksofonowe 2020, zwane dalej „Forum” lub „EFS” odbywa się w dniach 19-22 marca 2020 r. we Wrocławiu.

 2. Organizatorem Forum jest: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Współorganizatorem Forum jest Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy udziale Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

 3. Forum obejmuje:

 1. Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy dla uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie,

 2. projekt „Orkiestra Saksofonowa” dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu,

 3. warsztaty poświęcone grze na saksofonie i współczesnej twórczości,

 4. wykłady poświęcone grze na saksofonie w aspektach technicznych i interpretacyjnych,

 5. panel dyskusyjny na temat współczesnych trendów w nauczaniu gry na saksofonie,

 6. cztery koncerty z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników EFS.

 1. Dyrektorem artystycznym Forum jest prof. Mieczysław Stachura, koordynatorem artystyczno-organizacyjnym jest dr hab. Ryszard Żołędziewski, funkcję skarbnika pełni Adrian Masseli.

 2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Forum poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie internetowej musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni oprócz wypełnienia karty online powinni ponadto zgłoszenie wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: info@musicforum.pl

 3. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 1 marca 2020 r.

 5. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.

 6. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Forum wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 7. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.

 8. Koszt udziału w Forum dla uczestników aktywnych: (pakiet I – konkurs) dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z Polski jest bezpłatny, (pakiet II – lekcje mistrzowskie) wynosi 130 zł, (pakiet III - dla uczestników biernych i pedagogów) 100 zł, dla wszystkich uczestników z zagranicy 40 EUR.

 9. Uczestnicy mają możliwość wyboru jednego bądź dwóch z trzech pakietów udziału w Forum:

 1. Pakiet I KONKURS – udział w konkursie oraz możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, wykłady, koncerty). W przypadku uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z Polski, którzy zgłoszą swój udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2. Pakiet II LEKCJE MISTRZOWSKIE – dwie indywidualne lekcje z pedagogiem, możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, wykłady, koncerty).

 3. Pakiet III SŁUCHACZ – możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, wykłady, koncerty).

 1. Opłata za udział w Forum w zależności od wybranego pakietu jest stała i nie podlega zmniejszeniu w przypadku udziału w pojedynczych wydarzeniach Forum.

 2. Opłatę za udział w Forum uczestnicy zobowiązani są wnieść w terminie do dnia 1 marca 2020 r. na konto: Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław, z dopiskiem EFS 2020, imię i nazwisko uczestnika. Uczestnicy z zagranicy dokonują wpłaty w wysokości 40 Euro lub 130 zł gotówką w dniu rozpoczęcia Forum u skarbnika.

Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu

Santander Bank Polska

Numer konta / IBAN: PL 07 1090 1883 0000 0001 1479 9555

SWIFT: WBKPPLPP

z dopiskiem EFS 2020, imię i nazwisko uczestnika. Uczestnicy z zagranicy dokonują wpłaty w wysokości 40 Euro, przy czym jest to kwota która w całości powinna wpłynąć na rachunek, Stowarzyszenie nie ponosi żadnych kosztów przelewu.

 1. W przypadku konieczności wystawienia faktury za dokonanie opłaty należy przesłać maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres: info@musicforum.pl

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum po dniu 1 marca 2020 r. uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 3. Uczestnicy zgłaszając swój udziału w Forum są zobowiązani do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku i nagrań artystycznych wykonań na zasadach określonych w karcie zgłoszenia.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do realizacji fotoreportażu i audioreportażu z Forum i publikacji materiału fotograficznego i dźwiękowego na stronie internetowej www.musicforum.pl, www.amuz.wroc.pl, www.spam.wroclaw.pl – zgodnie z oświadczeniami zawartymi w karcie zgłoszenia.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.musicforum.pl oraz www.amuz.wroc.pl

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Forum z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

III Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

 1. Projekt „Orkiestra Saksofonowa”, zwany dalej „Projektem” adresowany jest do uczniów, studentów oraz pedagogów.

 2. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Projekt polega na pracy nad utworami zaaranżowanymi na orkiestrę saksofonową. Przewiduje się 15 minutowy program (kilka utworów).

 4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do przygotowania programu wysłanego drogą mailową przez Organizatorów.

 5. Projekt będzie realizowany w terminie 20-21 marca 2020 r. (próby), 22 marca 2020 r. próba generalna oraz występ w Koncercie Finałowym o godzinie 13.00 w Sali Koncertowej AMKL.

IV Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie

 1. Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie, zwane dalej „Warsztatami” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

 2. W warsztatach mogą wziąć bierny udział wszyscy uczestnicy Forum.

 3. O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w warsztatach decydują Organizatorzy w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym warsztaty oraz kolejności zgłoszeń. Każdy uczestnik czynny zostanie poinformowany drogą mailową. Liczba miejsc dla uczestników czynnych w warsztatach jest ograniczona.

 4. Warsztaty poprowadzą wybrani wykładowcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany dzień.

VI Wykłady oraz panel dyskusyjny

 1. Wykłady poświęcone grze na saksofonie w szerokim aspekcie techniczno-interpretacyjnym, zwane dalej „Wykładami” oraz panel dyskusyjny, zwany dalej „Panelem” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 2. W Wykładach i Panelu w charakterze słuchacza mogą brać udział wszyscy uczestnicy Forum. Wykłady i Panel mają charakter otwarty dla publiczności.

VII Koncerty w ramach Forum

 1. W ramach Forum odbędą się cztery koncerty:

 • 19 marca 2020 r. - Koncert Inauguracyjny

 • 20 marca 2009 r. - Koncert Kameralny

 • 21 marca 2020 r. - Koncert Laureatów Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego wszystkich kategorii

 • 22 marca 2020 r. godz. 13.00, Koncert Finałowy z udziałem uczestników projektu „Orkiestra Saksofonowa”

 1. Udział w koncertach jest otwarty dla publiczności, a wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, jednak na Koncert Finałowy obowiązują bezpłatne karty wstępu. Karty wstępu dostępne będą w recepcji budynku E AMKL od dnia 17 marca 2020 r. Uczestnicy Forum w chwili rejestracji otrzymują po jednej karcie wstępu na wszystkie koncerty.

VIII Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

 1. Obowiązuje Regulamin Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego CEA w ramach EFS.

Wrocław, dnia 02 listopada 2019 r.