Regulamin EFS 2020

Regulamin Europejskiego Forum Saksofonowego 2020

 1. Europejskie Forum Saksofonowe 2020, zwane dalej „Forum” lub „EFS” odbywa się w dniach 19-22 marca 2020 r. we Wrocławiu.

 2. Organizatorem Forum jest: Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Współorganizatorem Forum jest Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przy udziale Centrum Edukacji Artystycznej oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

 3. Forum obejmuje:

 1. Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy dla uczniów i studentów klas saksofonu do 22 roku życia włącznie,

 2. projekt „Orkiestra Saksofonowa” dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu,

 3. warsztaty poświęcone grze na saksofonie i współczesnej twórczości,

 4. wykłady poświęcone grze na saksofonie w aspektach technicznych i interpretacyjnych,

 5. panel dyskusyjny na temat współczesnych trendów w nauczaniu gry na saksofonie,

 6. cztery koncerty z udziałem zaproszonych gości oraz uczestników EFS.

 1. Dyrektorem artystycznym Forum jest prof. Mieczysław Stachura, koordynatorem artystyczno-organizacyjnym jest dr hab. Ryszard Żołędziewski, funkcję skarbnika pełni Adrian Masseli.

 2. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Forum poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie internetowej musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni oprócz wypełnienia karty online powinni ponadto zgłoszenie wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: info@musicforum.pl

 3. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 1 marca 2020 r.

 5. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.

 6. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Forum wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 7. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.

 8. Koszt udziału w Forum dla uczestników aktywnych: (pakiet I – konkurs) dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej jest bezpłatny, a dla pozostałych 130 zł, (pakiet II – lekcje mistrzowskie) wynosi 130 zł, (pakiet III - dla uczestników biernych i pedagogów) 100 zł, dla wszystkich uczestników z zagranicy 40 EUR.

 9. Uczestnicy mają możliwość wyboru jednego bądź dwóch z trzech pakietów udziału w Forum:

 1. Pakiet I KONKURS – udział w konkursie oraz możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, wykłady, koncerty). W przypadku uczniów szkół muzycznych I i II stopnia podlegających Centrum Edukacji Artystycznej, którzy zgłoszą swój udział w Konkursie jest bezpłatny.

 2. Pakiet II LEKCJE MISTRZOWSKIE – dwie indywidualne lekcje z pedagogiem, możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, wykłady, koncerty).

 3. Pakiet III SŁUCHACZ – możliwość aktywnego udziału w projekcie „Orkiestra Saksofonowa”. Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia Forum (lekcje mistrzowskie, wykłady, koncerty).

 1. Opłata za udział w Forum w zależności od wybranego pakietu jest stała i nie podlega zmniejszeniu w przypadku udziału w pojedynczych wydarzeniach Forum.

 2. Opłatę za udział w Forum uczestnicy zobowiązani są wnieść w terminie do dnia 1 marca 2020 r. na konto: Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław, z dopiskiem EFS 2020, imię i nazwisko uczestnika. Uczestnicy z zagranicy dokonują wpłaty w wysokości 40 Euro lub 130 zł gotówką w dniu rozpoczęcia Forum u skarbnika.

>Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu

Santander Bank Polska

Numer konta / IBAN: PL 07 1090 1883 0000 0001 1479 9555

SWIFT: WBKPPLPP

z dopiskiem EFS 2020, imię i nazwisko uczestnika. Uczestnicy z zagranicy dokonują wpłaty w wysokości 40 Euro, przy czym jest to kwota która w całości powinna wpłynąć na rachunek, Stowarzyszenie nie ponosi żadnych kosztów przelewu.

 1. W przypadku konieczności wystawienia faktury za dokonanie opłaty należy przesłać maila z prośbą o wystawienie dokumentu księgowego na adres: info@musicforum.pl

 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum po dniu 1 marca 2020 r. uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 3. Uczestnicy zgłaszając swój udziału w Forum są zobowiązani do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku i nagrań artystycznych wykonań na zasadach określonych w karcie zgłoszenia.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do realizacji fotoreportażu i audioreportażu z Forum i publikacji materiału fotograficznego i dźwiękowego na stronie internetowej www.musicforum.pl, www.amuz.wroc.pl, www.spam.wroclaw.pl – zgodnie z oświadczeniami zawartymi w karcie zgłoszenia.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.musicforum.pl oraz www.amuz.wroc.pl .

 6. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Forum z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

II Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

 1. Organizatorem Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Współorganizatorami są Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu i Katedra Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Konkurs jest adresowany do saksofonistów z Polski i zagranicy.

 2. Przesłuchania odbywać się będą w następujących dniach:

 1. 19.03.2020 – Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych do 12 roku życia włącznie (urodzeni po roku 2007 włącznie)

 2. 19.03.2020 – Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych w wieku 13-14 lat (urodzeni w latach 2006-2007)

 3. 20.03.2020 – Kategoria III – uczniowie szkół muzycznych II st. w wieku 15-16 lat (urodzeni w latach 2004-2005)

 4. 20.03.2020 – Kategoria IV – uczniowie szkół muzycznych II st. w wieku 17-19 lat (urodzeni w latach 2001-2003)

 5. 19-20.03.2020 – Kategoria V, studencka (przesłuchania 1 etap 19.03, 2 etap 20.03.) 19-22 roku życia (urodzeni w latach 2001-1998).

 1. Kandydaci zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie odpowiednich pól dedykowanych Konkursowi znajdujących się w Karcie Zgłoszenia.

 2. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania programu artystycznego:

 1. kategoria I – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 10 minut,

 2. kategoria II – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 12 minut,

 3. kategoria III – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 15 minut,

 4. kategoria IV – program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 15 minut,

 5. kategoria V– program:

Etap I:

Do wyboru jedna z następujących pozycji:

- Johann Sebastian Bach – Partita en La miner BWV 1013, część I – Allemande (bez powtórek)

- Johann Sebastian Bach – Partita nr 2 BWV 1004, część I – Allemande (bez powtórek)

- Johann Sebastian Bach – III Suita wiolonczelowa BWV 1009, część I - Prelude

Jedna z wyżej wymienionych pozycji wykonana na dowolnej odmianie saksofonu, wydawnictwo dowolne.

Jedna z wyżej wymienionych pozycji wykonana na dowolnej odmianie saksofonu, wydawnictwo dowolne oraz do wyboru jeden z poniższych utworów:

- Robert Muczynski – Sonata op. 29 na saksofon altowy i fortepian

lub

- Heitor Villa-Lobos - Fantazja na saksofon sopranowy/tenorowy

Etap II:

program dowolny z udziałem akompaniamentu do 20 minut.

 1. Nie ma obowiązku gry z pamięci. W przypadku przekroczenia limitu czasowego Jury ma prawo do przerwania występu.

 2. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą dniach 20 i 21 marca 2020 r. Wszystkie przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

 3. Kolejność występów poszczególnych Uczestników zostanie ustalona w drodze losowania, które odbędzie się 5 marca 2020 r. z udziałem jednego pedagoga i jednego pracownika Biura Promocji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz jednego członka Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

 4. Laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji konkursu nie mogą wystąpić ponownie w tej samej kategorii. Ilość miejsc w Konkursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

 5. Organizatorzy zapewniają salę na próbę w dniu przesłuchania. Za dodatkową opłatą 80 zł (20 Euro dla osób z zagranicy) istnieje możliwość zapewnienia akompaniatora przez organizatorów.

 6. Laureaci Konkursu zobowiązani są do występu w Koncercie Laureatów 21 marca 2020 r. o godz. 18.00 w Sali Koncertowej AMKL.

 7. Konkurs oceniać będzie Jury w międzynarodowym składzie.

 8. Jury oceniać będzie poziom artystyczny wykonania, pod kątem m. in. zgodności z zapisem nutowym, stylistyką, dbałością o intonację, barwę dźwięku itp.

 9. Jury przyznaje nagrody finansowe.

 10. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

III Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

 1. Projekt „Orkiestra Saksofonowa”, zwany dalej „Projektem” adresowany jest do uczniów, studentów oraz pedagogów.

 2. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

 3. Projekt polega na pracy nad utworami zaaranżowanymi na orkiestrę saksofonową. Przewiduje się 15 minutowy program (kilka utworów).

 4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do przygotowania programu wysłanego drogą mailową przez Organizatorów.

 5. Projekt będzie realizowany w terminie 20-21 marca 2020 r. (próby), 22 marca 2020 r. próba generalna oraz występ w Koncercie Finałowym o godzinie 13.00 w Sali Koncertowej AMKL.

V Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie

 1. Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie, zwane dalej „Warsztatami” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

 2. W warsztatach mogą wziąć bierny udział wszyscy uczestnicy Forum.

 3. O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w warsztatach decydują Organizatorzy w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym warsztaty oraz kolejności zgłoszeń. Każdy uczestnik czynny zostanie poinformowany drogą mailową. Liczba miejsc dla uczestników czynnych w warsztatach jest ograniczona. Chętni do udziału czynnego w warsztatach zobowiązani są podać w karcie zgłoszenia program, nad jakim chcieliby pracować.

 4. Warsztaty poprowadzą wybrani wykładowcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany dzień.

VI Wykłady oraz panel dyskusyjny

 1. Wykłady poświęcone grze na saksofonie w szerokim aspekcie techniczno-interpretacyjnym, zwane dalej „Wykładami” oraz panel dyskusyjny, zwany dalej „Panelem” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 2. W Wykładach i Panelu w charakterze słuchacza mogą brać udział wszyscy uczestnicy Forum.

 3. Wykłady i Panel mają charakter otwarty dla publiczności.

VII Koncerty w ramach Forum

 1. W ramach Forum odbędą się cztery koncerty:

 • 19 marca 2020 r., godz. 18.00 - Koncert Inauguracyjny

 • 20 marca 2009 r. - Koncert Kameralny

 • 21 marca 2020 r. - Koncert Laureatów Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego wszystkich kategorii

 • 22 marca 2020 r. godz. 13.00, Koncert Finałowy z udziałem uczestników projektu „Orkiestra Saksofonowa”

 1. Udział w koncertach jest otwarty dla publiczności, a wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, jednak na Koncert Finałowy obowiązują bezpłatne karty wstępu. Karty wstępu dostępne będą w recepcji budynku E AMKL od dnia 17 marca 2020 r. Uczestnicy Forum w chwili rejestracji otrzymują po jednej karcie wstępu na wszystkie koncerty.

Wrocław, dnia 02 października 2019 r.

Regulamin z załącznikami do pobrania ...