Regulamin

Regulamin Europejskiego Forum Saksofonowego

Regulamin Europejskiego Forum Saksofonowego 2017

Europejskie Forum Saksofonowe

1. Europejskie Forum Saksofonowe, zwane dalej „Forum” odbywa się w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu.

2. Organizatorami Forum jest Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział we Wrocławiu. Współorganizatorami są: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

3. Forum obejmuje:
a) Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy dla uczniów i studentów klas saksofonu do 21 roku życia włącznie,
b) projekt „Orkiestra Saksofonowa” dla uczniów, studentów i nauczycieli saksofonu,
c) warsztaty poświęcone grze na saksofonie i współczesnej twórczości,
d) wykłady poświęcone grze na saksofonie w aspektach technicznych i interpretacyjnych,
e) panel dyskusyjny na temat współczesnych trendów w nauczaniu gry na saksofonie,
f) cztery koncerty.

4. Koordynatorem artystyczno-organizacyjnym Forum jest dr hab. Ryszard Żołędziewski. Sekretarzami są Mateusz Boduch oraz Andrzej Łucki.

5. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Forum poprzez wypełnienie odpowiedniej karty zgłoszenia on-line dostępnej na stronie internetowej www.musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni dodatkowo zgłoszenie muszą wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna i w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: info@musicforum.pl

6. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika pełnoletniego i niepełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 12-03-2017

8. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.

9. Osoby niepełnoletnie, mogą wziąć udział w Forum wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

10. Organizator nie zapewnia opieki uczestnikom niepełnoletnim.

11. Koszt udziału w Forum dla uczestników z Polski wynosi 130 PLN, dla uczestników z zagranicy 30 EUR.

12. Opłata za udział w Forum jest stała i nie podlega zmniejszeniu w przypadku udziału w pojedynczych wydarzeniach Forum.

13. Opłatę za udział w Forum uczestnicy zobowiązani są dokonać w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. Uczestnicy z Polski dokonują wpłaty w wysokości 130 złotych na rachunek bankowy o numerze: 08 1020 5242 0000 2802 0145 6771 PKO BP IV/O we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław, z dopiskiem EFS 2017, imię i nazwisko uczestnika

Uczestnicy z zagranicy dokonują wpłaty w wysokości 30 Euro na rachunek bankowy o numerze: IBAN: PL 25 1020 5226 0000 6002 0565 8705 , Kod BIC (Swift): BPKOPLPW, PKO BP IV/O we Wrocławiu, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków oddział we Wrocławiu, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław.

14. W przypadku rezygnacji z udziału w Forum uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

15. Uczestnicy zgłaszając swój udziału w Forum są zobowiązani do wyrażenia zgody na wykorzystanie ich wizerunku i nagrań artystycznych wykonań na zasadach określonych w karcie zgłoszenia.

16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do realizacji fotoreportażu i audioreportażu z Forum i publikacji materiału fotograficznego i dźwiękowego na stronie internetowej www.musicforum.pl, www.amuz.wroc.pl, www.spam.wroclaw.pl oraz www.lowiecka.wroclaw.pl – zgodnie z oświadczeniami zawartymi w karcie zgłoszenia.

17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.musicforum.pl oraz www.amuz.wroc.pl

18. Szczegółowy harmonogram Forum zostanie opublikowany na w/w stronie internetowej do dnia 26 marca 2017 r.

19. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Forum z ważnych przyczyn. W takim wypadku Uczestnicy otrzymają zwrot wniesionych opłat.

II Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

20. Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy, zwany dalej „Konkursem” adresowany jest do saksofonistów z Polski i Europy.

21. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
a) I kategoria dla uczniów urodzonych od 2002 roku włącznie,
b) II kategoria dla uczniów urodzonych w latach 1999-2001 włącznie,
c) III kategoria dla muzyków urodzonych w latach 1996-1998 włącznie.

22. Kandydaci zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie odpowiednich pól dedykowanych Konkursowi znajdujących się w Karcie Zgłoszenia.

23. Sekretariat Konkursu prowadzi Andrzej Łucki. Dane kontaktowe: tel. 509 056 772, e-mail: andrzej_lucki@wp.pl

24. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania programu artystycznego:
a) kategoria I - program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 8 minut,
b) kategoria II - program dowolny solowy lub z udziałem akompaniamentu do 12 minut,
c) kategoria III
etap I: Johann Sebastian Bach, Partita a-moll (BVW 1013), część I-Allemande i część II-Corrente. Obie części wykonane bez powtórek na dowolnej odmianie saksofonu. Wydawnictwo dowolne.
etap II: program dowolny z udziałem akompaniamentu do 20 minut.

25. Nie ma obowiązku gry z pamięci. W przypadku przekroczenia limitu czasowego Jury ma prawo do przerwania występu.

26. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w następujących terminach:
I kategoria: 30 marca 2017 r. Sala Koncertowa OSM I i II st. im K. Szymanowskiego we Wrocławiu
II kategoria: 31 marca 2017 r. Sala Koncertowa OSM I i II st. im Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
III kategoria, etap I: 31 marca 2017 r. Sala Kameralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
III kategoria, etap II: 1 kwietnia 2017 r. Sala Kameralna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
27. Kolejność występów poszczególnych Uczestników zostanie ustalona w drodze losowania, które odbędzie się 1 marca 2017 z udziałem Przewodniczącego, Sekretarza i jednego członka Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

28. Laureaci pierwszych miejsc poprzedniej edycji konkursu nie mogą wystąpić ponownie w tej samej kategorii. Ilość miejsc w Konkursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

29. Organizatorzy zapewniają akompaniatora oraz salę na próbę w dniu przesłuchania.

30. Wszystkie przesłuchania są otwarte dla publiczności.

31. Konkurs oceniać będzie Jury w międzynarodowym składzie.

32. Jury oceniać będzie poziom artystyczny wykonania, pod kątem m. in. zgodności z zapisem nutowym, stylistyką, dbałością o intonację, tembr instrumentu.

33. Jury przyznaje nagrody rzeczowe bądź bony ufundowane przez sponsorów.

34. Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

III Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

35. Projekt „Orkiestra Saksofonowa”, zwany dalej „Projektem” adresowany jest do uczniów, studentów oraz pedagogów.

36. Projekt odbędzie się w siedzibie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu oraz Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

37. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w Projekcie decydują Organizatorzy i kolejność zgłoszeń.

38. Projekt polega na pracy nad utworami zaaranżowanymi na orkiestrę saksofonową. Przewiduje się 20 minutowy program (kilka utworów).

39. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są do przygotowania programu wysłanego drogą mailową przez Organizatorów.

40. Orkiestrę Saksofonową poprowadzi prof. Oto Vrhovnik. Projekt będzie realizowany w terminie 30-31marca 2017 r. (próby), 1 kwietnia 2017 r. próba generalna oraz występ w Koncercie Finałowym.
IV Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie

41. Warsztaty poświęcone tematyce gry na saksofonie, zwane dalej „Warsztatami” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

42. W warsztatach mogą wziąć bierny udział wszyscy uczestnicy Forum.

43. O zakwalifikowaniu uczestnika do czynnego udziału w warsztatach decydują Organizatorzy w porozumieniu z pedagogiem prowadzącym warsztaty oraz kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik czynny zostanie poinformowany drogą mailową. Liczba miejsc dla uczestników czynnych w warsztatach jest ograniczona. Chętni do udziału czynnego w warsztatach zobowiązani są podać w karcie zgłoszenia program, nad jakim chcieliby pracować.

44. Warsztaty poprowadzą wybrani profesorowie, zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany dzień.
V Wykłady oraz panel dyskusyjny

45. Wykłady poświęcone grze na saksofonie w szerokim aspekcie techniczno-interpretacyjnym, zwane dalej „Wykładami” oraz panel dyskusyjny, zwany dalej „Panelem” będą odbywać się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

46. W Wykładach i Panelu w charakterze słuchacza mogą brać udział wszyscy uczestnicy Forum.

47. Wykłady i Panel mają charakter otwarty dla publiczności.
VI Koncerty w ramach Forum

48. Koncerty w ramach Forum zwane dalej „Koncertami” odbywać się będą w Sali Koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu oraz w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w następujących terminach:
29 marca 2017 r. godz. 18.00, Koncert Inauguracyjny
30 marca 2017 r. godz. 18.00, Koncert Kameralny
31 marca 2017 r. godz. 18.00, Koncert Kameralny
1 kwietnia 2017 r. godz. 17.00, Koncert Finałowy z udziałem uczestników projektu „Orkiestra Saksofonowa”

49. Udział w koncertach jest otwarty dla publiczności, a wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Europejskiego Forum Saksofonowego 2017

Karta zgłoszenia EFS 2017