Rejestracja

EUROPEJSKIE FORUM SAKSOFONOWE 2017

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO


Zgłaszam swój udział w Europejskim Forum Saksofonowym w następujących jego wydarzeniach:

Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy

dla uczniów klas saksofonu, zgodnie z regulaminem w konkursie obowiązuje podział na następujące kategorie:
I kategoria (dla uczniów urodzonych po 2002 roku włącznie)
II kategoria (dla uczniów urodzonych w latach 1999-2001 włącznie)
III kategoria (dla muzyków urodzonych w latach 1996-1998 włącznie)

w związku z tym wybieram kategorię:
I kategorię                      II kategorię         III kategorię


Projekt „Orkiestra Saksofonowa”

który będzie miał miejsce 30-31 marca 2017 r. 01 kwietnia 2017 r. udział w Koncercie Finałowym
Tak chcę uczestniczyć w projekcie Orkiestra Saksofonowa

Zaznacz rodzaj saksofonu jeśli w poprzednim punkcie wybrałeś chęć uczestniczenia w projekcie Orkiestra Saksofonowa
SopranowyAltowyTenorowyBarytonowy


Warsztaty i wykłady

Warsztaty w aspektach techniczno-interpretacyjnych gry na saksofonie
Chcę wziąć udział czynny w warsztatach poświęconych grze na saksofonie w aspektach techniczno-interpretacyjnych.

Wykonywany program podczas warsztatów:Warsztaty kompozytorskie
Chcę wziąć udział czynny w warsztatach kompozytorskich.


Dane osobowe

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia(wymagane):

Adres do korespondencji (ulica nr domu(mieszkania), miasto, kod pocztowy)(wymagane)

Telefon:

Adres email (wymagane)

Nazwa uczelni lub szkoły / miejsce pracy:

Informacje poniżej dotyczy uczestników Międzynarodowego Konkursu Saksofonowego

Wybrany program na Konkurs:

Akompaniator (imię i nazwisko)

Proszę o przydział akompaniatora przez organizatorów Forum.

Dane do faktury

Imię i nazwisko/nazwa firmy:

Adres:

W przypadku wystawienia faktury na firmę/instytucję prosimy o podanie numeru NIP

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Europejskiego Forum Saksofonowego 2017, akceptuję jego treść i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Oświadczam, że:

 1. wyrażam zgodę na wykonywanie zdjęć, materiałów audio i video z moim wizerunkiem jako uczestnika w czasie Forum, ich utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie, za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Organizatorów bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania,

 2. udzielam nieodpłatnie Organizatorom Forum prawa do wykorzystania zdjęć i zapisów audiowizualnych z moim wizerunkiem jako Uczestnika Forum oraz moich artystycznych wykonań na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – na zapis techniką cyfrową dźwięku i obrazu, wytworzenie i wydanie na płycie CD oraz/lub DVD lub innych nośnikach, wyłącznie w celach niekomercyjnych,

  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – na wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  3. w zakresie rozpowszechniania wykonania w sposób inny niż określony w lit. a – do nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania wizerunku na wybranych stronach internetowych.

 

 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przedstawionych przeze mnie danych osobowych przez Organizatorów Forum zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) niezbędnych do udziału w Forum i oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:

  1. administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia jest Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – Oddział Wrocław, ul. Szewska 47/2, 50-139 Wrocław, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 25, 52-443 Wrocław,

  2. wyżej wymienione dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z organizacją Forum i nie będą udostępniane innym podmiotom niż Organizatorzy,

  3. posiadam prawo dostępu do wyżej wymienionych danych osobowych oraz ich poprawienia,

  4. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości ubiegania się o udział w Forum.

potwierdzam powyższe oświadczenie