Regulamin Konkursu

MIĘDZYNARODOWY KONKURSU SAKSOFONOWY CEA
w ramach
EUROPEJSKIEGO FORUM SAKSOFONOWEGO 2022
WROCŁAW,
12-13.05.2022
KONKURS ONLINE
REGULAMIN KONKURSU

I. ORGANIZATOR
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

II. WSPÓŁORGANIZATOR
SPAM – Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków – oddział Wrocław

III. PARTNERZY
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

IV. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:
• popularyzacja klasycznej muzyki saksofonowej,
• aktywacja kulturalna uczniów szkół muzycznych I i II stopnia,
• doskonalenie warsztatu muzycznego i wymiana doświadczeń z zakresu interpretacji klasycznych utworów saksofonowych,
• podnoszenie poziomu nauczania gry na saksofonie poprzez konfrontację osiągnięć, wymianę doświadczeń pomiędzy pedagogami a także możliwość konsultacji z Jurorami,
• nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami, pedagogami i uczniami z Polski i zagranicy.

V. FORMA KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas saksofonu z Polski oraz z zagranicy i odbędzie się w dniach 12-13.05.2022 r. w OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. Konkurs odbędzie się online, na podstawie przesłanych nagrań audio-wideo.

2. Wszystkie przesłuchania odbywać się będą w następujących dniach:
a) 12.05.2022 – Kategoria I – uczniowie szkół muzycznych do 12 roku życia włącznie (urodzeni po roku 2009)
b) 13.05.2022 – Kategoria II – uczniowie szkół muzycznych w wieku 13-14 lat (urodzeni w latach 2008-2009)
c) 12.05.2022 – Kategoria III – uczniowie szkół muzycznych w wieku 15-16 lat (urodzeni w latach 2006-2007)
d) 13.05.2022 – Kategoria IV – uczniowie szkół muzycznych w wieku 17-19 lat (urodzeni w latach 2003-2005)

3. Każdy z uczestników jest zobowiązany do przygotowania dowolnego programu artystycznego solo lub z udziałem akompaniamentu o dopuszczalnym maksymalnym limicie czasowym:
a) Kategoria I – do 10 minut;
b) Kategoria II – do 12 minut;
c) Kategoria III – do 15 minut;
d) Kategoria IV – do 20 minut.
Nie ma obowiązku gry z pamięci.

4. Konkursu realizowany będzie w formie online (na podstawie nadesłanych nagrań audio-wideo). Materiał muzyczny musi być nagrany w całości bez jakiegokolwiek montażu, a na nagraniu musi być widoczna cała sylwetka uczestnika z saksofonem. Niedostosowanie się do tego punktu regulaminu dyskwalifikuje uczestnika.

5. W przypadku przekroczenia limitu czasowego Jury ma prawo do niewysłuchania całego prezentowanego materiału audio-video.

6. Nagranie musi być zamieszczone w jednym pliku na kanale YouTube, ma mieć ustawioną widoczność jako niepubliczny oraz wyłączoną możliwość komentowania. Uczestnicy w karcie zgłoszenia zamieszczają link nagrania. Niedostosowanie się do tego punktu regulaminu dyskwalifikuje występ.

7. Przesłuchania konkursowe wszystkich kategorii odbywać się będą w dniach 12 i 13 maja 2022 r. bez udziału publiczności.

8. Kolejność występów poszczególnych Uczestników zostanie ustalona w drodze losowania.

9. Ilość miejsc w Konkursie jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Konkurs oceniać będzie Jury w międzynarodowym składzie.

11. Jury Konkursu oceni występy konkursowe, wyłoni zwycięzców i przyzna im nagrody. Punktacja Konkursu jest niejawna, a decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

12. Kryteria punktacji Jury będą w zakresie 1-25 punktów. Laureatem Grand Prix zostaje jeden uczestnik, który otrzyma najwyższą punktacją w przedziale 24,00–25,00 pkt.; laureatem I miejsca zostaje uczestnik, który otrzyma 23,00–23,99 pkt.; laureatem II miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 22,00–22,99 pkt.; laureatem III miejsca zostaje uczestnik, który otrzymał 21,00–21,99 pkt. Jury wyróżnia uczestników, którzy otrzymają punktację 20,00-20,99 pkt. Jury może nie przyznać którejś z nagród.

13. Laureaci Konkursu z Polski otrzymują uprawnienia, o których jest mowa w: art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną), art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych), lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).

14. Jury może wyróżnić dowolna liczbę uczestników i ich nauczycieli.

15. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez wypełnienie karty zgłoszenia, tylko i wyłącznie on-line dostępnej na stronie internetowej www.musicforum.pl. Uczestnicy niepełnoletni, oprócz wypełnienia karty zgłoszenia online, powinni ponadto zgłoszenie wydrukować i podpisane przez rodzica bądź pełnoprawnego opiekuna w formie skanu przesłać drogą mailową na adres: info@musicforum.pl

16. Wzór karty zgłoszenia dla uczestnika niepełnoletniego i pełnoletniego stanowi odpowiednio Załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

17. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca 2022 roku, a termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 30 kwietnia 2022 r.

18. Udział osoby niepełnoletniej, tj. osoby, która nie ukończyła 18 lat w momencie dokonywania zgłoszenia, może zgłosić wyłącznie jej rodzic lub opiekun prawny.

19. Koszt udziału w Konkursie dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia z Polski podlegającym CEA jest bezpłatny.

20. Koszt udziału w Konkursie dla uczestników z zagranicy wynosi 100 PLN. Opłatę za udział w Konkursie uczestnicy z zagranicy dokonują przelewem do dnia 30 kwietnia 2022 roku na konto:
Santander Bank Polska, 9 O. w Warszawie
IBAN: PL 07 1090 1883 0000 0001 1479 9555
kod BIC: WBKPPLPP
W tytule przelewu wpisują: imię i nazwisko uczestnika, Międzynarodowy Konkurs Saksofonowy – EFS 2022

21. Organizator jak i współorganizator zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej: www.musicforum.pl

22. Organizator jak i współorganizator zastrzegają sobie prawo zmiany daty i miejsca realizacji Konkursu bądź możliwość jego odwołania. Uczestnicy Konkursu o tej decyzji zostaną wówczas poinformowani drogą mailową.

Wrocław, 28.02.2022 r.

Zainteresował Cię program EFS?
Chcesz spotkać się z wybitnymi muzykami?
Szukasz miejsca do konfrontacji umiejętności?
Zarejestruj się już teraz!

Przewiń na górę
Skip to content